PRIVACY POLICY
spannender dan dit kunnen we het echt niet maken...

...maar lees graag onze privacyverklaring hieronder:
Privacyverklaring Medify

Artikel 1: Inleiding

1. Medify B.V., verder te noemen Medify, verwerkt dagelijks informatie over personen. Medify houdt zich bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens aan de wet en respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie vertrouwelijk.

2. Medify neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met Medify via info@medify.eu.

3. In deze privacyverklaring legt Medify uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden.

4. Medify adviseert om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 2: Definities

Privacybeleid:

◦ Dit document omvat het privacybeleid van Medify. In dit document wordt omschreven hoe Medify de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

Gebruiker:

◦ Iedere gebruiker van de website.

Medify:

◦ De verantwoordelijke van dit privacybeleid. Medify B.V. is gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 53 K te (1096 AK) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 58734325.

Website:

www.medify.eu

Artikel 3: Verzamelen van persoonsgegevens

1. Medify verwerkt persoonsgegevens als jij gebruik maakt van onze diensten en / of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Medify kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:

a. Voor- en achternaam

b. Adres

c. Geboortedatum

d. Geslacht

e. Burgerlijke staat

f. Telefoonnummer

g. E-mail

h. IP adres

i. Andere relevante en aanvullende persoonsgegevens

2. Medify heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Om te voorkomen dat er, zonder ouderlijke toestemming, gegevens worden verzameld van personen jonger dan 16 jaar, worden ouders gevraagd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Medify kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom kan het voorkomen dat er, zonder hiervan bewust te zijn, toch persoonsgegevens van een minderjarige werden verzameld zonder de aanwezigheid van toestemming van ouder of voogd.

Indien jij denkt dat deze situatie zich heeft voorgedaan, neem dan contact met ons op via info@medify.eu. Medify zal dan onderzoeken of er daadwerkelijk persoonsgegevens van een minderjarige zijn verwerkt zonder toestemming van ouder of voogd. Indien blijkt dat hiervan sprake is, worden de verzamelde persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 4: Het verwerken van persoonsgegevens

1. Medify verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. In artikel 3 werd aangegeven welke persoonsgegevens verzameld worden. Artikel 4 licht toe voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verzameld.

2. Samengevat kan worden gesteld dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

a. Het uitvoeren van de overeenkomst

b. Reclame en marketing

c. Om contact op te nemen ten behoeve van de dienstverlening of om informatie over de dienstverlening te verstrekken

d. Vanwege een wettelijke verplichting

e. Vanwege een gerechtvaardigd belang

3. Verlenen van diensten

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen heeft Medify verschillende persoonsgegevens nodig. Hierbij kan gedacht worden aan jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere mogelijke persoonsgegevens, maar ook aan bijzondere persoonsgegevens zoals fysieke conditie en medicijngebruik. Zonder deze persoonsgegevens is Medify niet in staat om diensten te verlenen.

4. Marketing doeleinden

Medify kan niet zonder (nieuwe) klanten. Om nieuwe klanten en nieuwe opdrachten te verwerven, verzamelt Medify commercieel interessante informatie over bedrijven en werknemers, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Deze gegevens worden verzameld op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

5. Sociale media

Medify profileert zich op sociale media waaronder, maar niet limitatief, Facebook, Twitter, Vimeo, en Linkedin. Medify kan jouw persoonsgegeven verkrijgen wanneer jij gebruik maakt van functies op de website en sociale mediakanalen.

6. Sollicitatieprocedure

In het kader van een sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens verzameld van sollicitanten. Het gaat om de persoonsgegevens die de sollicitanten vrijblijvend hebben verstrekt. Medify verzamelt, verwerkt en bewaart de gegevens die relevant zijn voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en verwijdert de verzamelde gegevens uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure, tenzij jij toestemming verleent om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Hiervoor zal expliciet toestemming gevraagd worden.

7. Andere redenen

Als Medify om een andere reden wenst gebruik te maken van jouw persoonsgegevens, dan wordt daarvoor expliciet om toestemming gevraagd.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

1. Medify verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

2. Medify verstrekt jouw persoonsgegevens aan partners zodat zij deze gegevens kunnen verwerken op basis van de door Medify gegeven instructies. De verwerker van jouw persoonsgegevens verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Medify. Met deze partners sluit Medify een verwerkersovereenkomst, met als doel te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van jouw persoonsgegevens.

3. Met jouw toestemming kan Medify jouw persoonsgegevens aan andere derden doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar jij toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Artikel 6: Bewaartermijn

1. Medify bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, tenzij de wet anders bepaalt of indien jij daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Artikel 7: Rechten van de betrokkene

1. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen heb jij, als betrokkene, diverse rechten. Jij kunt deze rechten uitoefenen jegens Medify.

2. Je hebt het recht:

a. op informatie

Het recht op informatie houdt in dat jij het recht hebt om te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Medify verstrekt jou deze informatie onder andere middels deze privacyverklaring.

b. op inzage

Het recht op inzage houdt in dat jij de persoonsgegevens die Medify verzamelt mag inzien.

c. op correctie

Het recht op correctie of rectificatie houdt in dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens te wijzigen wanneer de verzamelde persoonsgegevens onjuist of niet meer actueel zijn.

d. op verwijdering

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

e. op overdracht

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft je het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan Medify hebt verstrekt.

3. Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij Medify via info@medify.eu.

Medify gaat zorgvuldig om met de privacyrechten van eenieder en wenst zich ervan te vergewissen dat degene die het verzoek doet, daadwerkelijk degene is op wie de gegevens betrekking hebben. Daarom wordt verzocht om een kopie van je legitimatiebewijs te voegen bij het verzoek. Maak in deze kopie je foto, MRZ, paspoortnummer en BSN-nummer onleesbaar, omwille van je privacyrechten.

Binnen 4 weken na dagtekening van het verzoek zal Medify beslissen en jou deze beslissing kenbaar maken.

4. Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Medify, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8: Tot slot

1. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@medify.eu.

2. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wetgeving is aan verandering onderhevig. Medify volgt de wetgeving rondom privacy nauwkeurig op. Om die reden kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. De nieuwste versie zal steeds op deze pagina gepubliceerd worden.